Descripción do trámite

É a comunicación do cambio na titularidade dun establecemento aberto, e no que non cambia o uso do mesmo, e non sufre modificacións respecto do establecemento orixinal.

Estarán sometidas ao trámite as seguintes actividades

  • Tódolos establecementos abertos nos que cambie a titularidade do mesmo.

Se o desexa pode consultar a ordenanza municipal ó respecto: Ordenanza reguladora dos procedementos de autorización e control do exercicio de actividades e servizos | Documento Acrobat Reader, 1052KB

Documentación necesaria:

  • Impreso de modelo de cambio de titularidade.
  • Referencia catastral da finca ou edificio no que se realizarán as obras.
  • Documentación relativa á licenza (ou dereito derivado da declaración responsable ou comunicación previa).
  • Documentación relativa á adquisición do local ou a actividade (citada).
  • Fotocopia da alta no IAE.
  • Fotocopia do contrato de aluguer ou escritura dea propiedade do local.
  • Fotocopia da escritura de constitución da sociedade, se é o caso.
  • Calquera outra documentación que a normativa urbanística ou sectorial requira.
  • Xustificante do pagamento das taxas.

Formularios:

Impreso de Comunicación de cambio de titulariedade | Documento Acrobat Reader, 160KB