Programa de Benestar a través da Talasoterapia 2019

Orde do 25 de marzo de 2019 pola que se regula a oferta de prazas para as estadías e o tratamento dentro do Programa de Benestar a través de Talasoterapia 2019 e se realiza a súa convocatoria. (DOG nº 64 do 2/4/2019) BS607B

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS607B