Nesta sección facilitamos as instrucións do proceso a seguir para a reserva de praza e posterior matriculación dos nenos e nenas que desexen asistir a esta escola infantil para o curso que comeza en setembro do ano 2020 (nenos/as nados a partir do 1 de xaneiro de 2018.)

Listado provisional de admitidos

O listado atoparase neste apartado unha vez rematada a baremación.
Listado provisional 2020

Listado definitivo de admitidos

Despois do prazo establecido, publicarase neste apartado o Listado definitivo 2020

Prazos (NOVO PRAZO POR REANUDACIÓN DE PRAZOS PARALIZADOS POLO COVID-19)

Do 25 ó 29 de maio, ámbolos dous incluidos:

Para os alumnos/as que están matriculados/as no curso actual na escola e desexen continuar na mesma, para o cal deberán presentar a seguinte documentación no Concello:

 1. Folla de solicitude de reserva de praza selada no rexistro de entrada do Concello, descarga o documento (PDF, 94KB).
 2. Relación do núcleo de convivencia do Concello onde resida a unidade familiar.
 3. Declaracións da renda correspondentes ó ano 2018, de ser o caso, de todos os membros da unidade familiar. No seu defecto certificado emitido pola delegación de Hacienda que avale a súa non presentación.
 4. Certificados laborais actuais dos pais, de ser o caso, onde se especifique o horario laboral.

Unha vez comprobada a realización deste trámite, estes alumnos/as terán garantido o acceso ó novo curso, sempre e cando formalicen o pago da correspondente matrícula, previa comunicación do Concello.

Do 1 ó 22 de xuño:

Este prazo vai dirixido a todos os/as nenos/as que soliciten praza por primeira vez na escola infantil, e durante o mesmo terán que presentar a documentación seguinte:

 1. Solicitude de novo ingreso, descarga o documento Solicitude (PDF, 1702KB).
 2. Anexo III, da Xunta de Galicia, (dispoñible na solicitude) no caso de optar á axuda do programa Bono Concilia.
 3. Anexo IV, da Xunta de Galicia, (dispoñible na solicitude) no caso de optar a unha praza concertada nunha escola infantil de titularidade privada adscrita a este programa.
 4. DNI ou NIE en vigor dos proxenitores.
 5. Copia do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 6. Certificado de discapacidade ou do grao de dependencia do neno/a para quen se solicita praza ou de calquera membro da unidade familiar, no seu caso.
 7. Informe sobre a necesidade de integración na escola infantil acreditada por un equipo de valoración e orientación da Consellería de Política Social, no caso dos nenos e das nenas con necesidades específicas de apoio educativo.
 8. Copia da resolución administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos.
 9. Xustificación de ocupación da nai/pai, titor/a legal ou acolledor/a actualizada no caso de persoas traballadoras. (Vida Laboral, certificado de empresa con especificación do horario laboral).
 10. Copia da declaración da renda das persoas físicas (IRPF) de ambos proxenitores, correspondente ao ano 2018, ou certificación negativa no seu caso.
 11. Se procede, outros documentos en que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo: certificado de discapacidade ou do grao de dependencia da nai/pai, acolledor/a, titor/a legal, ou outros membros da unidade familiar, certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paterno-filiais ou certificado administrativo de monoparentalidade, copia do título de familia numerosa.
 12. Acreditación da condición de muller vítima de violencia de xénero: certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar; Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia; certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local; certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local; Informe do Ministerio Fiscal ou da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 13. Certificado de empadroamento da unidade familiar actualizado expedido polo concello correspondente.

Segundo a Resolución de 27 de abril de 2020 da Axencia Galega de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, ase mesmo, poderase optar a:

 1. Opción de participación no programa do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís de titularidade privada.

As persoas que non obteñan praza pública poderán optar a unha praza nalgunha das escolas infantís adscritas ao programa do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada. Para estes efectos, deberán cubrir a epígrafe correspondente da solicitude no anexo I e, ademais, presentar o anexo IV da Xunta de Galicia que se achega coa mesma, debidamente cuberto, no cal se seleccionarán un máximo de tres escolas infantís privadas con prazas deste servizo.

A relación de escolas adscritas a este programa poderá consultarse no anexo VIII da antedita resolución, a cal se publicará na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal.

 1. Opción de participación no programa Bono Concilia.

As persoas que non obteñan praza pública e respecto do primeiro fillo ou filla da unidade familiar  poderán optar, nas condicións que estableza a correspondente convocatoria, ao Bono Concilia da Consellería de Política Social, que consiste nunha axuda económica mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos. Para estes efectos, deberase cubrir a epígrafe correspondente no anexo I desta solicitude e, ademais, presentar a seguinte documentación:

  • Declaración de non percibir outras axudas para o mesmo concepto, ou de percibilas, coa indicación da súa contía (anexo III).
  • Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias e coa Comunidade Autónoma, non ter débedas por resolución de procedencia de reintegro e de estar ao día coa Seguridade Social (anexo III).

Lugar de presentación:

 • As solicitudes de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente na sede electrónica deste Concello https://sancibrao.sedelectronica.es iniciando un trámite con Instancia Xeral e engadindo como documentación adicional a solicitude e documentación a presentar.
 • Tamén poderán presentarse en soporte papel nas oficinas do Concello ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

En canto ao proceso de adxudicación de prazas de novo ingreso, estarase ao disposto nas indicacións realizadas polas distintas administracións a este respecto, publicándose as listaxes no taboleiro de novas da páxina web do Concello

 

Matricula:

Os nenos/as que figuren como admitidos/as na lista definitiva terán que facer efectivo o ingreso da matrícula na conta bancaria que se lles facilitará ó efecto, e de non facelo, decaerá o dereito á praza.

Para formalizar a matrícula, as persoas que obteñan praza disporán de 15 días naturais, contados dende o día seguinte ao da comunicación da resolución de adxudicación, e achegar ao seu expediente xustificación bancaria de haber realizado o pago da mesma.

Máis información:

Na Escola infantil no número 988 384958, ou directamente a coordinadora da Escola infantil Susana Doval no número 608 931615.