Peón de xardinería para o servizo de mantemento de rutas de senderismo

Finalizado o prazo de presentación de instancias, para tomar parte no concurso convocado para a contratación con carácter temporal de tres prazas de peóns de xardinería para o servizo de mantemento de parques e xardíns, e de conformidade co disposto na base 4 das Bases Específicas de la convocatoria, polo presente faise pública a lista provisional de admitidos e excluídos, así como os membros do Tribunal de cualificación, concedéndose un prazo de 3 días para a presentación de reclamacións.