Nesta sección facilitamos o proceso a seguir para a matriculación dos nenos e nenas que desexen asistir a esta escola infantil para o curso que comeza en setembro do ano 2019 e que e válido para nenos e nenas nados a partir do 1 de xaneiro de 2017.

Listado provisional de admitidos

O listado atoparase neste apartado unha vez rematada a baremación.
Listado provisional 2019

Listado definitivo de admitidos

Despois do prazo establecido, publícarase neste apartado durante o mes de maio.

Listado definitivo 2019

Prazos

Do 1 ó 20 de marzo:

Este prazo só e necesario para os alumnos/as que están matriculados/as no curso actual na escola e desexen continuar na mesma. Para o cal deberán presentar a seguinte documentación no Concello:

 1. Folla de solicitude de reserva de praza selada no rexistro de entrada do Concello, descarga o documento (PDF, 94KB).
 2. Relación do núcleo de convivencia do Concello onde resida a unidade familiar.
 3. Declaracións da renda correspondentes ó ano 2017 de todos os membros da unidade familiar.
 4. Certificados laborais actuais dos pais.

Unha vez comprobada a realización deste trámite, estes alumnos/as terán garantido o acceso o novo curso sempre que formalicen o pago da correspondente matrícula previa comunicación do Concello.

Do 1 ó 22 de abril:

Este prazo vai dirixido a todos os/as nenos/as que soliciten praza por primeira vez na escola infantil, e durante o mesmo terán que presentar a documentación seguinte:

 1. Solicitude de novo ingreso, descarga o documento Solicitude (PDF, 1702KB).
 2. Anexo III, da Xunta de Galicia, (dispoñible na solicitude) no caso de optar á axuda do programa Bono Concilia.
 3. Anexo IV, da Xunta de Galicia, (dispoñible na solicitude) no caso de optar a unha praza concertada nunha escola infantil de titularidade privada adscrita a este programa.
 4. DNI ou NIE en vigor dos proxenitores.
 5. Copia do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
 6. Certificado de discapacidade ou do grao de dependencia do neno/a para quen se solicita praza ou de calquera membro da unidade familiar, no seu cas.
 7. Informe sobre a necesidade de integración na escola infantil acreditada por un equipo de valoración e orientación da Consellería de Política Social, no caso dos nenos e das nenas con necesidades específicas de apoio educativo.
 8. Copia da resolución administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos.
 9. Xustificación de ocupación da nai/pai, titor/a legal ou acolledor/a actualizada no caso de persoas traballadoras. (Vida Laboral, certificado de empresa con especificación do horario laboral).
 10. Se procede, outros documentos en que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo: certificado de discapacidade ou do grao de dependencia da nai/pai, acolledor/a, titor/a legal, ou outros membros da unidade familiar, certificado de convivencia e sentenza de separación ou divorcio, convenio regulador ou resolución de medidas paterno-filiais ou certificado administrativo de monoparentalidade, copia do título de familia numerosa.
 11. Acreditación da condición de muller vítima de violencia de xénero: certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou secretario xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar; Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia; certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local; certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local; Informe do Ministerio Fiscal ou da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 12. Certificado de empadroamento da unidade familiar actualizado expedido polo concello correspondente.

Segundo a Resolución de 8 de marzo de 2019 da Axencia Galega de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, ase mesmo, poderase optar a:

 1. Opción de participación no programa do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís de titularidade privada.

As persoas que non obteñan praza pública poderán optar a unha praza nalgunha das escolas infantís adscritas ao programa do servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada. Para estes efectos, deberán cubrir a epígrafe correspondente da solicitude no anexo I e, ademais, presentar o anexo IV da Xunta de Galicia que se achega coa mesma, debidamente cuberto, no cal se seleccionarán un máximo de tres escolas infantís privadas con prazas deste servizo.

A relación de escolas adscritas a este programa poderá consultarse no anexo VIII da antedita resolución, a cal se publicará na páxina web: https://politicasocial.xunta.gal.

 1. Opción de participación no programa Bono Concilia.

As persoas que non obteñan praza pública poderán optar, nas condicións que estableza a correspondente convocatoria, ao Bono Concilia da Consellería de Política Social, que consiste nunha axuda económica mensual para contribuír ao pagamento do importe da praza nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos. Para estes efectos, deberase cubrir a epígrafe correspondente no anexo I desta solicitude e, ademais, presentar a seguinte documentación:

  • Declaración de non percibir outras axudas para o mesmo concepto, ou de percibilas, coa indicación da súa contía (anexo III).
  • Declaración responsable de estar ao día nas obrigas tributarias e coa Comunidade Autónoma, non ter débedas por resolución de procedencia de reintegro e de estar ao día coa Seguridade Social (anexo III).

Lugar de presentación:

 • As solicitudes de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente na sede electrónica deste Concello https://sancibrao.sedelectronica.es iniciando un trámite con Instancia Xeral e engadindo como documentación adicional a solicitude e documentación a presentar.
 • Tamén poderán presentarse en soporte papel nas oficinas do Concello ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos nos artigos 14.1 e 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Durante o mes de maio:

Faranse públicas as listas provisionais de admitidos/as, excluídos/as e a lista de espera para o curso 2019/2020 no taboleiro de anuncios da oficina virtual, no taboleiro de novas do Concello e nas oficinas da escola infantil, e unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 21º do regulamento de réxime interior, elevarase a dita lista a definitiva, e publicarase durante o mesmo mes.

Durante o mes de xuño:

Os nenos/as que figuren como admitidos/as na lista definitiva terán que facer efectivo o ingreso da matrícula na conta bancaria que se lles facilitará ó efecto, e de non facelo, decaerá o dereito á praza.

Matricula:

Para formalizar a matrícula, as persoas que obteñan praza disporán de 15 días naturais, contados dende o día seguinte ao da comunicación da resolución de adxudicación, e achegar ao seu expediente xustificación bancaria de haber realizado o pago da mesma.

Segundo a Resolución de 8 de marzo de 2019 da Axencia Galega de Servizos Sociais da Xunta de Galicia, o cumprimento do calendario de vacinación infantil do Programa galego de vacinación así como a formalización da matrícula no prazo sinalado son imprescindibles para confirmar a praza, en caso contrario a persoa interesada decaerá da súa solicitude.

Para resolución de dúbidas

Na Escola infantil no número 988 384958, ou directamente a coordinadora da Escola infantil Susana Doval no número 608 931615.