Aula Concilia de Verán 2024

Aula Concilia:

Realizaranse diferentes tipos de actividades nas vacacións de verán, desde o 14 de xuño ata o 10 de setembro, para aquelas familias que teñan fillos/as e que necesiten compatibilizar os seus horarios laborais e familiares.

HORARIO: Luns a venres, de 7:30 a 14:30.
IDADES: Nenos e nenas entre os 3 e 14 anos (ou que cumpran os 3 anos no 2024).
INSCRICIÓNS: Desde o 24 de maio ao 10 de xuño.

A documentación será presentada na oficina de rexistro do Concello ou a través do trámite electrónico "Solicitude de praza para aula Concilia verán 2024" na  sede electrónica do Concello, dende o 24 de maio ata o 10 de xuño.

As familias daqueles nenos ou nenas que xa acoden a Aula Concilia, tan só presentarán unha nova solicitude na que indicarán os meses nos que acudirán.

As familias que desexen solicitar por primeira vez o servizo, deberán presentar a solicitude xunto coa documentación correspondente:

  • Solicitude cuberta e asinada.
  • Copia do DNI do/a pai/nai solicitante.
  • Copia da tarxeta sanitaria de cada neno/a.
  • Certificados da empresa, dos dous proxenitores, nos que figure o horario laboral.
  • Declaración IRPF do ano 2022, de ambos proxenitores, ou certificado de non tela presentada (negativo de facenda).
  • Vida laboral de ambos proxenitores, (corpos especiais: documentación acreditativa da situación en activo, ou similar); Os autónomos deberán presentar o recibo do ultimo mes de pagamento da cota da Seguridade Social que figure como autónomo.
  • No caso de familias monoparentais a acreditación correspondente.
  • Convenio regulador, en caso de que os representantes da persoa menor estean separados ou divorciados

Serán requisitos imprescindibles:

Que os proxenitores se atopen en situación laboral de incompatibilidade horaria para o coidado dos seus fillos/as.

Que un dos proxenitores ou o neno/a se atopen empadroados/as no Concello de San Cibrao das Viñas.