Tarxeta Benvida: axuda económica para as familias con fillos e fillas nados no ano 2020

A Xunta de Galicia, na Orde do 30 de decembro de 2019. DOG núm.12 do 20/01/2020, pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria.

Prazo:

Dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día do nacemento ou do día en que se ditou a resolución de adopción ou de garda con fins adoptivos.

Mais información:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403B&ano=2020&numpub=1&lang=es