Descripción do trámite

É a comunicación do cambio na titularidade dunha obra, e que non sufre modificacións a propia obra respecto do orixinalmente aprobado.

Estarán sometidas ao trámite as seguintes obras

  • Tóda obra en execución nos que cambie a titularidade da mesma.

Documentación necesaria:

  • Impreso de modelo de cambio de titularidade.
  • Referencia catastral da finca ou edificio no que se realizarán as obras.
  • Documentación relativa á licenza ou comunicación previa.
  • Documentación relativa á adquisición da obra.
  • Fotocopia da escritura de constitución da sociedade, se é o caso.
  • Calquera outra documentación que a normativa urbanística ou sectorial requira.
  • Xustificante do pagamento das taxas.

Formularios:

Impreso de Comunicación de cambio de titulariedade dunha obra | Documento Acrobat Reader, 170KB