Axudas de rescate para persoas traballadoras autonomas afectadas pola crise da COVID-19

ORDE de 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa e rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise  da COVID-19. (bases publicada no DOGA 18/11/2020.) da CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE.

PERSOAS BENEFICIARIAS E IMPORTE DAS AXUDAS:

A.-  1200 € : para persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou Réxime de Traballadoras do Mar, como traballadores por conta propia que teñan domicilio fiscal en Galicia e que teñan recoñecido o cesamento ordinario ou extraordinario de actividade no Real Decreto lei 30/2020 de 29 de setembro, de medidas sociais de defensa do emprego (BOE Num. 259 do 30/9/2020).

B.-  2.000€:  aquelas persoas traballadoras autónomas en sectores cuxa actividade estivera especialmente paralizada como se define no art. 6.2 das bases reguladoras:

1.-Negocios de lecer nocturno
2.- Actividades económicas relacionadas con atraccións de feiras referenciadas nos CENAE 4724,4729, 4781, 4782, 4789, 5610, 5629, 5630, 9200.
3.-CNAE 4932: Transporte por taxi
4.- CNAE:5010 Transporte marítimo de pasaxeiros
5.- CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables  interiores
6.- CNAE 5621 : Actividades de comidas preparada para eventos
7.- CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica
8.- CNAE 57911: Actividades das axencias de viaxes
9.- CNAE 7912: Actividades dos operadores turísticos
10.- CNAEE 7990 . Ouros servicios  de reservas de actividades relacionados con eles
11.- CNAE 8230: Organización de convencións e feiras de mostras
12.- CNAE 9001: Artes escénicas
13.- CNAE 9002: Actividades auxiliares as artes escénicas
14.- CNAE 9004: Xestión de salas espectáculos
15.- CNAE 9321: Actividades dos parques  de atraccións e parques turísticos
16.- CNAE 9329 : Outras actividades recreativas e de entretemento

-

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION:

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente  por medios electrónicos a través  do  formulario normalizado da Xunta  na sede electrónica da Xunta de Galicia,   https://sede.xunta.gal, e  o prazo  ( dende 19/11/2020 a 18/12/2020)

Para mais información consultar as bases publicadas no DOGA   18/11/2020.