En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xuño, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico ( LSSI), facilitámoslle información sobre o titular da presente páxina web:
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS

CIF: B3207600B

PRAZA DA CONSTITUCIÓN, 1 - 32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE)

1.- CONDICIONES  XERAIS DO USO DO PORTAL
O portal https://sancibrao.es/ ten por obxecto informar o público en xeral sobre os seus servizos.

A visita e uso deste portal web implica a aceptación total e expresa das condicións expostas no presente aviso legal, polo que ao utilizar esta páxina web, vostede consinte quedar vinculado por estas condicións, pola nosa Política de Privacidade e Cookies, polo que se non está vostede de acordo con todas as condicións expostas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta páxina web.

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS resérvase o dereito de efectuar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir, engadir ou actualizar a información contida na súa Web ou na configuración e presentación desta. Recomendámoslle comprobar a vixencia e exactitude dos contidos do presente aviso legal, debido a que pode ser modificado, co fin de manter actualizada a información publicada no portal. A vixencia das condicións de uso irá en función dos cambios que vaian resultando necesarios na páxina web. Sempre se publicarán as modificacións oportunas.

2.- PROTECCIÓN DE DATOS

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS cumpre coas directrices da normativa vixente en materia de protección de datos: A Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e o Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e comprométese a garantir un correcto uso e tratamento de datos de carácter persoal dos usuarios.

Deberá acceder á Política de Privacidade de CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS no seguinte enlace: https://sancibrao.es/, para obter información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal.

3.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS é a titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, sonido, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, etc. E están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a comunicación pública e distribución de calquera contido desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización previa e expresa de CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS.

Sí se autoriza ao uso do contido da páxina web como uso persoal e privado. Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado por CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS previa e expresamente.

4.- RESPONSABILIDADE
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS non garante a inexistencia de erros no contido da web, nin que esta atópese actualizada, aínda que a súa intención será sempre a de evitalos, emendalos ou actualizalos.

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan causarlle ao sistema informático do usuario da páxina web, como consecuencia da presenza de virus ou do mal funcionamento do navegador.

5.- LIGAZÓNS

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS pode publicar ligazóns externas e alleas a esta páxina web por consideralos de interese. Ao ser ligazóns alleas, CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS non se fai responsable do contido deses hipervínculos, nin garante a súa disponibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude e constitucionalidade de calquera material ou formación contida nos mesmos.

A inclusión destes hipervínculos non implica ningún tipo de asociación coas entidades propietarias dos mesmos.

6.- DEREITO DE EXCLUSIÓN
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS poderá impedir o acceso á web a calquera usuario que incumpra as condicións reflectidas no presente aviso legal.

7.- LEGXSLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN
- Lei de Servizos da Sociedade de Información  e Comercio Electrónico (LSSICE).

- Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD).

- Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

- Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.